Suci Izraela: “Poslije njega ustao je Jair Gileađanin, koji je bio sudac Izraelu dvadeset i dvije godine. Imao je trideset sinova koji su jahali na tridesetero magaradi i imali trideset gradova što se do dana današnjega zovu Sela Jairova, a nalaze se u gileadskoj zemlji.”


“Tako i đakoni treba da budu pošteni, ne dvojezični…” Tim.

Gadno je carevima činiti nepravdu, jer se pravdom utvrđuje prijesto.”

  Mudre izreke

“Zbog toga uložite svu revnost da sa svojom vjerom spojite poštenje, s poštenjem znanje, sa znanjem uzdržljivost, s uzdržljivošću postojanost, s postojanošću pobožnost, s pobožnošću bratsku ljubav, s bratskom ljubavi ljubav uopće!»   II.Petrova 1:5-7

————————————————————————————————————————–

 

“Kad umrije Jair, pokopaše ga u Kamonu.
Izraelci su opet stali činiti ono što Jahvi nije po volji. Služili su baalima i aštartama, aramejskim bogovima i sidonskim bogovima, bogovima Moabaca, bogovima Amonaca i bogovima Filistejaca. A Jahvu su napustili i nisu mu više služili.
Tad planu Jahve gnjevom i predade ih u ruke Filistejcima i Amoncima.
Oni su od tada osamnaest godina satirali i tlačili Izraelce – sve Izraelce koji življahu s onu stranu Jordana, u zemlji amorejskoj, koja je u Gileadu.”                        

                                                                                                                                Suci 10.