“Sva stada kedarska u tebi će se sabrati, ovnovi nebajotski bit će ti na službu.” Iz.60.7

Abraham je sebi uzeo još jednu ženu, a njezino je ime bilo Ketura.
I ona mu je rodila Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha.
” 1. Moj 25. 1-2

” A Abraham je predao Izaku sve svoje imanje.
A sinovima od svojih priležnica dao je Abraham samo darove i otpravio ih dok je još živio, daleko od svojega sina Izaka
prema istoku u istočnu zemlju.
” 5, 6

“Ovo je rodoslovlje Jišmaela, sina Abrahamova, kojega je bila Abrahamu rodila Egipćanka Hagara, sluškinja Sarina.
Ovo su imena Jišmaelovih sinova, po njihovim plemenima poredana: prvorođenac Jišmaelov Nabajot*, onda Kedar*…

Ad- beel, Mibsam, Mišma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Jetur, Nafiš i Kedma.
To su Išmaelovi sinovi. ” 12-16

12-13

—————————————————————————————-

Izaija 60,7

” Sva stada kedarska u tebi će se sabrati, ovnovi nebajotski bit će ti na službu. Penjat će se k`o ugodna žrtva na moj žrtvenik, proslavit ću Dom Slave svoje.”

Kada je Abraham od Boga dobio obećanje o mnoštvu svoga potomstva, on nije imao na umu Jišmaela i njegovo potomstvo. Međutim, kako je Abraham pristao na Sarinu ponudu da joj on da potomstvo sa Hagarom, njenom egipatskom sluškinjom, Bog je blagoslovio i Jišmaela sa velikim potomstvom. On je imao 12 sinova. (Interesantno je što Rebeka, Izakova žena je dugo bila nerotkinja i tek kada se Izak pomolio dobila je blzance, što se brojalo kao dupli blagoslov. Tek za Jakova, Jakovu su se rodili 12 sinova od kojih nastaju 12 izraelskih plemena. Moguće da je razlog bio egipatsko sužanjstvo, kada ih je tako, svih 12 doveo kao pridošlice u jednom plemenu, i tako ih očuvao.)

Dakle, dvoje od Jišmaelovih sinova zvali su se, Nabajot i Kedar.

Što bi po tome značio gornji biblijski stih?

Naime, oni jesu djeca za koju je također Bog rekao da će ih blagosloviti da budu mnogobrojni. I Biblija govori o glasovitim velikim njihovim stadima, i poznatim ovnovima iz geografskog područja Kedra (područje oko Babilona). Oni dakle jesu Abrahamovi sinovi i poznaju Boga, ali su i sinovi ropstva, odnosno majke Egipćanke, poganke Hagare. Ovo je metafora za kršćanske religije, odnosno državističke crkve i crkve djelomičnog biblijskog učenja, Zato Biblija i piše u ovom obećanju iz stiha, da će se skupiti “u tebi”, odnosno u onom koji nosi kompletnu, ne samo djelomičnu biblijsku nauku, i time i pomazanje autoriteta da svojom širinom pokrije ta “stada”.

Ovnovi pak Nabajotski, su bili očito glasoviti po svojoj snazi, i ovo se metaforički odnosi na pojedince sa njihovim jakim službama, a koji također nose djelomično učenje, odnosno djelomične službe, ali jake službe unutar ropskog tzv, kršćanstva, odnosno ropskim kršćanskih organizacija. Dakle, ne samih crkava- kao slike stada, nego kao dio organizacija svjetskih, koje sebe nazivaju kršćanskim, ali su zapravo državističke organizacije, one su unutar dakle svijeta (odnosno Egipta- ropstva, jer su djeca ropkinje majke).

I crkve i ti pojedinci dakle, skupit će se u istinskom učenju, odnosno u kompletnom učenju pod tim širokim autoritetom koje daje Bog.

Hoće li oni doći kleknuti tu, ili ne, sabrati se ili ne, to je poseban izbor, ali ono što nije izbor, je da zaista, nauka, teologija, pomazanje i autoritet koji oni imaju je djelomičan, a onaj kome Bog da ovo obećanje, na najvišem vrhu dakle, on zaista objedinjuje sva njihova djelomična učenja i sav njihov djelomični autoritet.

Apostol Marijana


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d