“I Gospod je zažalio što je rekao da će nanijeti zlo svom narodu.” 2. Moj. 32.14

Kad je narod vidio da Mojsije dugo ne silazi s gore, skupio se
oko Arona i rekao mu: „Ustani i načini nam boga koji će ići pred nama, jer
ne znamo šta se desilo s tim Mojsijem, čovjekom koji nas je izveo iz egipatske zemlje.”

Aron im je rekao: „Poskidajte zlatne naušnice sa ušiju vaših žena, vaših
sinova i vaših kćeri, i donesite ih meni.” 3
I cijeli narod je poskidao zlatne naušnice sa
ušiju i donio ih Aronu. 4 Tada je on uzeo zlato iz njihovih ruku, obradio ga rezbarskom alatkom i od njega načinio liven kip teleta.

A oni su rekli: „Ovo je tvoj Bog, Izraele, koji te je izveo iz egipatske zemlje.”
5 Kad je Aron to video, podigao je oltar ispred njega. Zatim je povikao: „Sutra je praznik u čast Gospodu!” 6 Tako su sutradan ustali rano i prinijeli su žrtve paljenice i žrtve pomirnice. Poslije toga narod je sjeo
da jede i da pije. Zatim su ustali da se zabavljaju.

7 Gospod tada reče Mojsiju: „Idi, siđi, jer se iskvario tvoj narod koji si izveo iz egipatske zemlje. 8 Brzo su skrenuli s puta za kojem sam ih podučio da njime idu.
Načinili su sebi liven kip teleta, pa mu se klanjaju i prinose mu žrtve, govoreći: ‘Ovo je tvoj Bog, Izraele, koji te je izveo iz egipatske zemlje.’” 9 Gospod još reče Mojsiju: „Pogledao sam na taj narod i vidim da je to nepokoran narod. 10 Pusti me sada da gnjev moj plane na njih i da ih istrijebim, a od tebe ću načiniti velik narod.”


11 A Mojsije je nastojao da umilostivi Gospoda, svog Boga, govoreći: „Gospode, zašto da se žestoko razgnjeviš na svoj narod koji si izveo iz egipatske zemlje velikom silom i snažnom rukom? 12 Zašto da
Egipćani kažu: ‘Sa zlom namjerom ih je izveo da ih pobije po gorama i da ih istrijebi s lica zemlje?’ Odvrati se od svog žestokog gnjeva i neka ti bude žao da naneseš zlo svom narodu. 13 Sjeti se Abrama, Izaka i Izraela, svojih slugu, kojima si se sobom zakleo kad si im rekao: ‘Umnožit ću vaše
potomstvo da ga bude poput zvijezda na nebesima, i svu ovu zemlju za koju sam govorio dat ću vašem potomstvu kao trajan
posjed.’”


14 I Gospod je zažalio što je rekao da će nanijeti zlo svom narodu.

2. Moj. 32


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d